info

Zásady ochrany osobných údajov

Čo sú COOKIES?

COOKIES

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) klienta počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v Cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.

Pre zobrazovanie relevantných reklám sú niektoré Cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť vo vašom účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

Prevádzkovateľ informuje Klientov, že prostredníctvom svojej webovej stránky využíva Google Analytics (analýza webu) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá analyzuje klientove používanie webovej stránky. Google Analytics využíva na analýzu klientovho používania stránky súbory Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez zobrazenie plnej formy IP adresy klientov. Ukladanie súborov Cookies môže klient taktiež v nastaveniach webového prehliadača zakázať. Užívateľ používaním webovej stránky a využívaním služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.

Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje užívateľov, že prostredníctvom webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním webovej stránky súhlasí s používaním cookies, no taktiež môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať, čo však v niektorých prípadoch môže zabrániť k využívaniu plného potenciálu stránky. .

Podmienky ochrany osobných údajov

GDPR

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webových stránok www.pmh.sk/pr (ďalej len „Stránky“). Tu uvedené právne informácie platia pre tieto Stránky a nemusia platiť a vzťahovať sa na iné webové stránky spoločnosti Perrypr spol. s r. o. (ďalej len „spoločnosť Perrypr“).

Softvér 

Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia vlastnia alebo vykonávajú autorské práva k všetkému softvéru, ktorý možno získať na týchto Stránkach (ďalej len „Softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „Licenčná zmluva“, ak takáto zmluva existuje. Licenčná zmluva sa dodáva spolu so softvérom, alebo je jeho súčasťou. Softvér, ktorý sa dodáva s Licenčnou zmluvou, nie je možné nainštalovať, ak koncový používateľ nevyjadrí súhlas s Licenčnou zmluvou.

Softvér sa poskytuje výlučne pre koncových používateľov na používanie, ktoré je v súlade s Licenčnou zmluvou. Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia výslovne zakazujú akékoľvek reprodukovanie Softvéru a/alebo jeho šírenie, ktoré nie je v súlade s Licenčnou zmluvou. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto poruší Licenčnú zmluvu, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť Perrypr požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia ďalej výslovne zakazujú umiestňovanie Softvéru alebo kópií Softvéru na iné webové skránky alebo akékoľvek iné nosiče údajov, šírenie Softvéru a vytváranie jeho kópii. 

Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia, ak vôbec ručia za Softvér, ručia iba podľa Licenčnej zmluvy. Ak nie je uvedené v Licenčnej zmluve inak, spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia vyhlasujú, že softvér poskytujú „tak, ako je“ a neposkytujú naň nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. Tu uvedenými výlukami nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu. 

Dokumenty 

Spoločnosť Perrypr povoľuje použitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok, najmä tlačových správ, technických údajov o produktoch spoločnosti Perrypr, súborov, najčastejšie kladených otázok „FAQ“, pokiaľ budú dodržané všetky nižšie uvedené podmienky:

1. použitie dokumentu nie je výslovne zakázané

2. dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný

3. dokumenty získané z týchto Stránok budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené

4. dokument nebude žiadnym spôsobom upravovaný

5. dokument a každá jeho kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv

6. bude uvedený zdroj, z ktorého bol dokument získanýPoužitie dokumentov, ktoré možno získať z týchto Stránok na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Takéto konanie je protizákonné. Každý, kto neoprávnene použije dokumenty z týchto stránok, sa vystavuje riziku trestnoprávneho postihu a riziku občianskoprávneho sporu, pri ktorom bude spoločnosť Perrypr požadovať primeranú kompenzáciu a zadosťučinenie za zásah do svojich zákonných práv.

Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov získaných z týchto Stránok nie je možné vykladať ako súhlas na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy webových stránok www.pmh.sk/pr ani nijakých iných webových stránok, ktoré  spoločnosť Perrypr prevádzkuje, vlastní, riadi, prípadne na ktorých prevádzkovanie spoločnosť Perrypr udelila súhlas či licenciu iným subjektom.

Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti Perrypr je chránená príslušnými predpismi a zákonmi o autorských právach, predpismi a zákonmi o ochranných alebo obchodných známkach, predpismi a zákonmi o ochrane pred nekalou súťažou a inými tu neuvedenými právnymi normami. Usporiadanie a úprava týchto Stránok ako aj iných stránok spoločnosti Perrypr nesmie byť kopírovaná, napodobňovaná ako celok ani čiastočne. Akékoľvek čo i len čiastočné použitie jednotlivých prvkov (to zahŕňa najmä, no nielen logá, grafické prvky, obrázky, zvuky) týchto Stránok alebo iných stránok spoločnosti Perrypr, prípadne ich kopírovanie nie je možné bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Perrypr. 

Spoločnosť Perrypr ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti informácií obsiahnutých na týchto Stránkach alebo v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty, informácie a grafické prvky sú poskytované bez akejkoľvek záruky, v stave „tak, ako sú.“ Na obsah dokumentov, informácie a grafické prvky na týchto Stránkach neposkytuje spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia nijaké záruky, vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel a záruky neporušenia cudzích práv. 

Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám z použitia informácií na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia v maximálnom možnom rozsahu nezodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktoré vznikli tretím stranám v súvislosti s použitím informácii na týchto Stránkach a informácií obsiahnutých v dokumentoch, ktoré možno na týchto Stránkach získať. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu. 

Dokumenty a iné informácie publikované na týchto Stránkach alebo na iných stránkach spoločnosti Perrypr môžu obsahovať technické nepresnosti a/alebo typografické chyby. Spoločnosť Perrypr a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť tu popisované produkty a/alebo služby a/alebo programy. Informácie uvedené na týchto Stránkach alebo v dokumentoch na nich prístupných sa preto z času na čas menia, pričom niekedy nemusia zodpovedať vlastnostiam poskytovaných produktov a/alebo služieb. 

Hypertextové odkazy Na týchto Stránkach sú umiestnené hypertextové odkazy na stránky iných subjetkov. Tieto hypertextové odkazy vám umožnia opustiť tieto Stránky. Spoločnosť Perrypr nemá žiaden vplyv na kontrolu stránok iných subjektov a nezodpovedá za obsah stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť Perrypr takisto nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na stránkach iných subjektov. Spoločnosť Perrypr nezodpovedá za zmeny a aktualizácie stránok iných subjektov, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Spoločnosť Perrypr nezodpovedá za žiadnu formu prenosu z akýchkoľvek stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na týchto Stránkach. Hypertextové odkazy na týchto Stránkach poskytuje spoločnosť Perrypr výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Perrypr schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah. 

Copyright Copyright © 2018 PERRYPR spol. s r. o. Autorské práva ku dokumentom a programom na týchto Stránkach vlastní a/alebo vykonáva PERRYPR, spol. s r. o., Šafárikovo námestie 7, Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. .

< SPÄŤ

< SPÄŤ